κ. Νικόλαος Μπακατσέλος Πρόεδρος & CEO  
κα. Πολυτίμη Μπακατσέλου Μέλος
κ. Γεώργιος Μπακατσέλος Εκτελεστικό Μέλος
κ. Γεώργιος Τσίκουλας Εκτελεστικό Μέλος