κ. Νικόλαος Μπακατσέλος Πρόεδρος & CEO  
κ. Ηλίας Σαχινίδης Αντιπρόεδρος
κα. Πολυτίμη Μπακατσέλου Μέλος
κ. Γεώργιος Μπακατσέλος Εκτελεστικό Μέλος
κ. Γεώργιος Τσίκουλας Εκτελεστικό Μέλος