Πιστοποιήσεις
Πρότυπα ποιότητας

Η εταιρεία παρέχει τη μέγιστη ποιότητα σε όλα τα προϊόντα της τα οποία φέρουν πιστοποίηση CE.
Επίσης, τηρεί ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, συμβατό με το ISO 9001:2015 που διασφαλίζει υψηλά πρότυπα ποιότητας για τα προϊόντα και τις διαδικασίες. Ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το ISO 14001:2015 που διασφαλίζει την πρόληψη της ρύπανσης, τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και τη συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Ένα σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, κατά το ISO 45001:2018 το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο για τη μείωση του κινδύνου στο χώρο εργασίας και για την αποδεδειγμένη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας στην εργασία. 
Τέλος, η Pyramis αξιολογεί και διαχειρίζεται τις απειλές για την ασφάλεια όπως αυτές προκύπτουν στην εφοδιαστική αλυσίδα με το ISO 28000:2007. 

 
Πιστοποιήσεις
ISO 9001:2015

Διαχείρηση ποιότητας

ISO 14001:2015

Περιβαλλοντική διαχείρηση

ISO 45001:2018

Διαχείρηση υγείας & ασφάλειας στην εργασία

ISO 28000:2017

Διαχείρηση απειλών για την ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα