Πρόγραμμα PYRAMIS Research 4.0

12/12/2022 - Το PYRAMIS 4.0 είναι ένα έργο με σκοπό την υιοθέτηση τεχνολογιών εις βάθους μάθησης (Deep Learning – DL) και διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things - IoT) για την βελτίωση και αυτοματοποίηση του ποιοτικού ελέγχου.Αυτό θα επιτευχθεί με τον έγκαιρο εντοπισμό υπό-βέλτιστων συνθηκών παραγωγής καθώς και τη βελτιστοποίηση παραμέτρων της παραγωγής με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος καιτην ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής. Το έργο PYRAMIS 4.0 προβλέπει την εγκατάσταση αισθητήρων στα μηχανήματα παραγωγής για την συλλογή δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία τους καθώς και αισθητήρων μηχανικήςόρασης για τον ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων νεροχυτών. Στη συνέχεια τα συλλεγόμενα δεδομένα θα αναλύονται με τεχνικές εις βάθους μάθησης τόσο για τον εντοπισμό κατασκευαστικών ατελειών όσο και τηνπρόληψη μηχανολογικών προβλημάτων στη γραμμή παραγωγής και γενικότερα την έγκαιρη αναγνώριση υπο-βέλτιστων συνθηκών παραγωγής. Οι καινοτομίες του έργου PYRAMIS 4.0 είναι: • Καινοτομία 1: Νέα μεθοδολογία καιπροτυποποίηση της διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου με χρήση αισθητήρων μηχανικής όρασης και ενσωμάτωση τους ως IoT συσκευές • Καινοτομία 2: Μείωση χαμένου χρόνου εξοπλισμού (downtime) μέσω της πρόβλεψηςμηχανολογικών αστοχιών και της προληπτικής συντήρησής του • Καινοτομία 3: Βελτιστοποίηση παραμέτρων παραγωγής μέσα από την συγκέντρωση και ανάλυση ιστορικών δεδομένων. Διαβάστε περισσότεραστο www.Pyramisresearch.com