ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ A.E. Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων)
 
Εισαγωγή 
Η εταιρία μας
Η παρούσα πολιτική απορρήτου καλύπτει τις σελίδες του διαδικτυακού τόπου (εφεξής: «ιστότοπος») της ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ (εφεξής: «ΠΥΡΑΜΙΣ) και την επεξεργασία προσωπικών στοιχείων από την ΠΥΡΑΜΙΣ υπό τους όρους της παρούσας. Για τους σκοπούς της παρούσας θεωρείται ως «επισκέπτης» κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο επισκέπτεται τον ιστότοπο.
Η ιδιωτική ζωή και η ασφάλεια των επισκεπτών του ιστοτόπου μας είναι ύψιστης σημασίας για την ΠΥΡΑΜΙΣ. Η ΠΥΡΑΜΙΣ δεσμεύεται να προστατεύει τα στοιχεία που μοιράζεστε μαζί μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε στοιχεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου (προσωπικά δεδομένα) που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και την πλατφόρμα μας. 
Όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στον ιστότοπο της ΠΥΡΑΜΙΣ θεωρούνται εμπιστευτικές. Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο και η πρόσβαση σε αυτές επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η ΠΥΡΑΜΙΣ εφαρμόζει τεχνικά, προστατευτικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και χρήση καθώς και από τυχαία απώλεια, καταστροφή, φθορά, κλοπή ή κοινοποίηση.  
 
Συλλογή και χρήση
 
Επισκέπτες
Μόνο με την επίσκεψη του ιστοτόπου συναινείτε στη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων όπως περιγράφονται στην παρούσα. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας, σας παρακαλούμε να μην επισκέπτεστε την ιστοσελίδα αυτή. Η ΠΥΡΑΜΙΣ δύναται να συλλέγει και να τηρεί αρχεία στοιχείων σχετικά με τους επισκέπτες του ιστοτόπου της για σκοπούς αναφοράς και για στατιστικούς σκοπούς και τα χρησιμοποιεί ως βάση για την εμπορική προώθηση και την ανάπτυξη του ιστοτόπου. Μπορεί να καταγράψουμε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας και να χρησιμοποιούμε cookies. Η ΠΥΡΑΜΙΣ μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται κάθε προσωπικό δεδομένο που μας ανακοινώνετε προαιρετικά σε ηλεκτρονικές φόρμες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα κατά την εγγραφή σας για εκδηλώσεις ή για την αποστολή πληροφοριών και newsletters.
 
Τέτοια προσωπικά στοιχεία μπορεί να είναι
η διεύθυνση IP της συσκευής σας,
το όνομα και το επίθετό σας
η ηλεκτρονική σας διεύθυνση
η χώρα σας
η εταιρία σας
η ιδιότητά σας (ιδιώτης, έμπορος ή κατασκευαστής) 

Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Η ΠΥΡΑΜΙΣ συλλέγει στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις της σελίδας μέσω του Google Analytics. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τον αριθμό επισκεπτών και επισκέψεων, τη γεωγραφική θέση του επισκέπτη, τον χρόνο παραμονής στον ιστότοπο, τις προβληθείσες σελίδες και την πηγή παραπομπής του επισκέπτη.
 
Η ΠΥΡΑΜΙΣ χρησιμοποιεί τα συλλεχθέντα δεδομένα για να επικοινωνεί με τους επισκέπτες και να βελτιώνει τον ιστότοπό της αναλύοντας τον τρόπο περιήγησης των επισκεπτών σε αυτόν. Ορισμένες φορές, η ΠΥΡΑΜΙΣ χρησιμοποιεί μη προσωπικά στοιχεία για να βελτιώσει τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο της σελίδας και να εξατομικεύσει την εμπειρία περιήγησης του επισκέπτη.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε τίθενται στη διάθεση της ΠΥΡΑΜΙΣ, των συνδεδεμένων εταιριών της καθώς και των έμπιστων εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών και των αντισυμβαλλομένων αυτής για τους ακόλουθους σκοπούς:
την επεξεργασία ερωτημάτων που έχουν ληφθεί μέσω των ιστοτόπων
την εγγραφή σας και την αποστολή newsletters
τη διενέργεια ερευνών αγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μιας δραστηριότητας
την παροχή σε εσάς πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και προωθητικές ενέργειες μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
στο πλαίσιο ερωτηματολογίων σχετικά με τα προϊόντα και τις σελίδες μας
κάθε άλλο σκοπό που τυχόν σας γνωστοποιήσουμε κατά τον χρόνο της εθελούσιας παροχής προσωπικών σας στοιχείων από εσάς

Εμπορική προώθηση
Κατά καιρούς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να αποστείλουμε σε εσάς αυτοματοποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υλικό εμπορικής προώθησης σε σχέση με τις υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών, όμως μόνον εφόσον λάβουμε προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Τα εν λόγω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να έχουν ιδιότητες οι οποίες μας επιτρέπουν να βεβαιωθούμε ότι λάβατε και μπορέσατε να ανοίξετε το εκάστοτε μήνυμα.
Μπορείτε να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά μηνύματα εμπορικής προώθησης απαντώντας στο μήνυμα και αναγράφοντας τη λέξη «διαγραφή» στη γραμμή του θέματος ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχει η εκάστοτε επικοινωνία. 
 
Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται από έναν ιστότοπο στον σκληρό δίσκο του επισκέπτη. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την εγκατάσταση ιών στον υπολογιστή σας. Συνεχίζοντας την επίσκεψή σας στον ιστότοπο συναινείτε στην τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Εάν επιλέξετε να μην δεχτείτε την τοποθέτηση cookies δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η περιήγησή σας θα είναι εξίσου ικανοποιητική.
 
Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους
Να έχετε υπόψη σας, ότι κατά την επίσκεψη του ιστοτόπου μας μπορείτε να ακολουθήσετε υπερσυνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι βρίσκονται εκτός της δικής μας σφαίρας επιρροής.  Η ΠΥΡΑΜΙΣ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την πολιτική απορρήτου των ιστοτόπων αυτών.
 
Επεξεργασία στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)
Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, γνωστός ως Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος αντικαθιστά την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/EΚ και την εθνική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί σε εφαρμογή αυτής.  Η ΠΥΡΑΜΙΣ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια της οδηγίας και του ΓΚΠΔ.
Η ΠΥΡΑΜΙΣ συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ του 1995 και τον ΓΚΠΔ από 25 Μαΐου 2018. Ως εκ τούτου, όλα τα στοιχεία που έχει συλλέξει μέσω προσκλήσεων, εγγραφών ή ερευνών θα  αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο σε ασφαλείς εγκαταστάσεις φιλοξενίας.
 
Η ΠΥΡΑΜΙΣ έχει συνάψει σύμβαση επεξεργασίας με τον πάροχό της διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση της με την οδηγία. Η φιλοξενία πραγματοποιείται στο σύνολό της βάσει των κανόνων ύψιστης ασφαλείας.
 
Διόρθωση και Διαγραφή
Η ΠΥΡΑΜΙΣ δεν διατηρεί στοιχεία πέραν του χρόνου ο οποίος είναι αναγκαίος για την εκπλήρωση των σκοπών για τον οποίο συλλέχθηκαν ή επιβάλλεται από την ισχύουσα  νομοθεσία. Σε ότι αφορά στοιχεία συμμετεχόντων σε έρευνες, ο σκοπός της συλλογής τους και η διάρκεια διατήρησης των προσωπικών στοιχείων είναι υπό τον έλεγχο της ΠΥΡΑΜΙΣ.
 
Αποδοχή των παρόντων όρων
Θεωρούμε ότι κάθε επισκέπτης του ιστοτόπου της ΠΥΡΑΜΙΣ έχει διαβάσει προσεκτικά το παρόν και συμφωνεί με το περιεχόμενό του. Όποιος δεν συμφωνεί με την παρούσα πολιτική απορρήτου θα πρέπει να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και την πλατφόρμα μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την πολιτική απορρήτου όταν επιβάλλεται. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της ΠΥΡΑΜΙΣ έχοντας ενημερωθεί για τέτοιου είδους τροποποιήσεις, αποδέχεστε τους τροποποιημένους όρους της πολιτικής απορρήτου της ΠΥΡΑΜΙΣ.

Νομική υποχρέωση κοινοποίησης προσωπικών στοιχείων
Δεν κοινοποιούμε προσωπικά στοιχεία χρηστών χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους, παρά μόνον εάν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι η κοινοποίηση των εν λόγω στοιχείων είναι αναγκαία για να  προσδιοριστεί η ταυτότητα προσώπου ή προσώπων τα οποία εικάζεται ότι παραβιάζουν ή θα μπορούσαν να παραβιάσουν (εκούσια ή ακούσια) τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της ΠΥΡΑΜΙΣ ή τρίτων που θα μπορούσαν να υποστούν βλάβη από τις ενέργειες του χρήστη, καθώς και για να έλθουμε σε επικοινωνία με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά ή να κινηθούμε δικαστικά εναντίον τους. Μπορούμε να κοινοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία εφόσον έχουμε βάσιμο λόγο να πιστεύουμε ότι αυτό επιβάλλεται από τον νόμο.
 
Περαιτέρω πληροφορίες
Εάν έχετε πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τα στοιχεία που τηρεί η ΠΥΡΑΜΙΣ και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση marketing@pyramis.gr