ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στην Pyramis, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της εταιρείας, γι’ αυτό και η επένδυση σε αυτό είναι ύψιστη προτεραιότητα.

Συνολικά απασχολούνται 423 άτομα (324 άνδρες & 99 γυναίκες), από τα οποία το 22% στη διοίκηση, το 60% στην παραγωγή και στην έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη ενώ το υπόλοιπο 18% απασχολείται στις θυγατρικές της εταιρείες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία. Το 75% του διοικητικού προσωπικού διαθέτει πτυχία ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων είναι 40 έτη. Ο μέσος όρος προϋπηρεσίας στην εταιρεία είναι 9 έτη, γεγονός που αποδεικνύει την σταθερότητα της εταιρείας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.


Η Pyramis φροντίζοντας για τη διασφάλιση της σωστής, ασφαλούς και υγιούς συνεργασίας με το ανθρώπινο δυναμικό, εξασφαλίζει διαρκώς τις ακόλουθες παραμέτρους:
  • Εξασφάλιση πρόσθετων παροχών όπως ιδιωτική ασφάλιση των εργαζομένων Επένδυση στην εκπαίδευση των εργαζομένων με διοργάνωση σεμιναρίων ενδοεταιρικών και εξωτερικών
  • Ενδυνάμωση εργασιακών σχέσεων με τη διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων, χριστουγεννιάτικη γιορτή εργαζομένων κλπ.
  • Προσφορά δώρο-επιταγών, εταιρικών δώρων και εισιτηρίων με έκπτωση για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
  • Ασφαλής μεταφορά εργαζομένων με ιδιόκτητα εταιρικά λεωφορεία.
  • Εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου για τις νέες μητέρες και παράταση άδειας μητρότητας.
  • Μόνιμη απασχόληση και παρουσία στους χώρους της εταιρείας εταιρικού γιατρού. Παρακολούθηση υγείας και φροντίδα με εμβόλια και τακτικές εξετάσεις.
  • Πρακτικές ασκήσεις των τεχνικών ασφαλείας και των χειριστών μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.
  • Υιοθέτηση άκαπνου περιβάλλοντος εργασίας