ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί ένα δυναμικό τομέα δραστηριότητας της Pyramis, μιας σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης με το κύρος και την εμβέλεια ενός πολυεθνικού ομίλου. Υποδηλώνει την ισορροπημένη αντιμετώπιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργίας της επιχείρησης.

 

Η πολιτική της Pyramis είναι να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις ποιοτικές απαιτήσεις τους, παράγονται μέσα από διαδικασίες που διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της και προάγουν την προληπτική προστασία του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση έχει εφαρμόσει και διατηρεί ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Υ.Α.Ε.) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001- EMAS και OHSAS 18001.

Αποστολή της Pyramis από την αρχή της λειτουργίας της είναι η εθελοντική προσφορά σε θέματα που αφορούν το εργατικό δυναμικό που στελεχώνει και στηρίζει την εταιρεία, η συνεχής εξυπηρέτηση και απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών των συνεργατών της και η παρέμβαση σε θέματα που σχετίζονται με τη φροντίδα του περιβάλλοντος και της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Οι βασικοί τομείς δράσης ΕΚΕ της Pyramis είναι οι εξής: